Privatumas

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos dėl privatumo

Creditinfo pripažįsta privatumo svarbą ir rūpinasi asmens duomenų apsauga. Creditinfo palaiko tarptautinius žmogaus teisių standartus ir stengiasi užtikrinti aukštus ir nuoseklius pagarbos privatumui standartus. Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad Creditinfo gerbia ir saugo duomenų subjektų privatumą.

Creditinfo kaip bendrovė, sukūrusi ir valdanti kredito biurą, siekia užtikrinti savo veiklos skaidrumą, kuris būtinas pasitikėjimui rinkoje užtikrinti. Creditinfo, siekdama apsaugoti asmens duomenis:

 • pasitelkia geriausios praktikos pavyzdžius rinkoje, dirbant su asmenine informacija ir užtikrinant jos apsaugą bei saugumą, taip pat paaiškinant kaip asmeninė informacija naudojama;
 • duomenis renka ir apdoroja tik turint tinkamą teisinį pagrindą. Creditinfo imasi priemonių ir formuoja tinkamą praktiką, kad Creditinfo partneriai, teikdami ir gaudami asmeninę informaciją iš Creditinfo, užtikrintų tinkamo teisinio pagrindo buvimą.
 • renka tik tuos asmens duomenis, kurie yra tinkami ir tokios apimties, kuri būtina siekiant tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • tvarko asmens duomenis sąžiningai ir teisėtai visose veiklos srityse. Tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiai duomenų tvarkymo užduočiai atlikti, tuo pačiu, visada skirdama dėmesį klientų privatumo apsaugai.
 • nelaiko asmens duomenų ilgiau nei reikalaujama pagal įstatymus ar būtina vykdyti Creditinfo veiklą. Kai asmens duomenys tampa nebereikalingi įgyvendinti siekiamus tikslus, duomenis sunaikina arba padaro anonimiškais.
 • užtikrina asmens duomenų tikslumą ir atnaujinimą. Suteikia tinkamas priemones klientams gauti informaciją apie saugomus asmens duomenis ir galimybę pataisyti netikslumus;
 • atsakingai tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdama teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą.
 • valdžios institucijoms teikia asmens duomenis tik tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Creditinfo, pateikdama asmens duomenis, tikrina konkretaus prašymo teisinį pagrindą ir pagrįstumą, kiek tai įmanoma Creditinfo veikloje.
 • reguliariai vertina privatumo riziką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, tvarkymu ir saugojimu, ir rengia atitinkamas rizikos mažinimo strategijas, kuriomis siekiama spręsti šią riziką.
 • reikalauja, kad teikėjai, partneriai bei tvarkytojai, pagal šioje politikoje numatytą apsaugos lygį, elgtųsi labai atsakingai, siekdama, kad būtų išvengta surinktų asmens duomenų praradimo, vagystės, neteisėto atskleidimo ar netinkamo panaudojimo. Creditinfo tikisi, kad teikėjai, partneriai bei tvarkytojai tvarkys tokius duomenis sąžiningai ir teisėtai visose savo veiklos srityse.
 • Creditinfo darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo pareigos, numatytos įstatymuose bei rašytiniuose susitarimuose dėl informacijos neatskleidimo.
 • Creditinfo paiso pritaikytosios bei standartizuotosios duomenų apsaugos principų:
  • Creditinfo, tiek nustatydama duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, įskaitant duomenų kiekio mažinimą bei kitas priemones numatytas šiose Taisyklėse žemiau;
  • Creditinfo standartizuotai tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. Standartizuotas duomenų tvarkymas apima reikalavimų laikymąsi surinktų asmens duomenų kiekiui, jų tvarkymo apimčiai, jų saugojimo laikotarpiui ir jų prieinamumui, įskaitant tai, kad be fizinio asmens įsikišimo su asmens duomenimis negalėtų susipažinti neribotas fizinių asmenų skaičius.

Creditinfo fiksuoja asmens duomenų saugumo pažeidimus ir kilus pareigai – praneša apie pažeidimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei (jei taikoma) – duomenų subjektams.

Creditinfo samdo duomenų apsaugos pareigūną, kuris padeda prižiūrėti asmens duomenų tvarkymo procesus, bendradarbiauti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija bei duomenų subjektais. Duomenų apsaugos pareigūnas pasiekiamas el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt

Kokiais tikslais renkame ir kaip naudojame duomenis?

Suprantame Jūsų lūkesčius dėl privatumo, todėl įsipareigojame tinkamai jį saugoti. Jūsų asmens duomenų tvarkymą nustato ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, kredito biuras Creditinfo tvarko duomenis kreditingumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais. Kredito biuras Creditinfo yra atitinkamų asmens duomenų valdytojas. Creditinfo taip pat kaupia kredito istoriją, t.y. finansinius asmenų įsipareigojimus bei įvairių mokėjimų istoriją (daugiau informacijos: https://www.manocreditinfo.lt/klausimai/kas-yra-kredito-istorija), taip pat užklausų informaciją. Tvarkant informaciją apie juridinius asmenis, tvarkomi juridinių asmenų valdymo organų dalyvių duomenys.

Informacijos apie finansinius įsipareigojimus (turimus kreditus) ir informacijos iš valstybės registrų ar informacinių sistemų gavimo atvejais Creditinfo veikia kaip duomenų tvarkytojas. Šiuo atveju asmens duomenys standartiškai saugomi 3 metus, išskyrus atvejus kai sutartyse su duomenų valdytojais nustatyti kiti terminai.

Priklausomai nuo tvarkomų duomenų tikslų ir pobūdžio, duomenys tvarkomi arba asmens sutikimu/ sudarant bei vykdant sutartį (www.manocreditinfo.lt), arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Creditinfo ar tretieji asmenys, kuriems tie duomenys teikiami. Kredito istorijos duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, susijusio asmens duomenų tvarkymu kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo, kredito reitingo sudarymo tikslais. Atliktas teisėto intereso vertinimas (testas) parodė, kad kreditoriaus/potencialaus kreditoriaus teisėtas interesas nusveria turtinių prievolių nevykdančio duomenų subjekto interesus ir atitinkamos duomenų tvarkymo operacijos gali būti grindžiamas teisėtu interesu.

Tvarkant juridinių bei fizinių asmenų kreditingumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu (duomenų teikimas teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti asmens kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą):

 • Duomenys teikiami teisėtą kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo interesą turintiems juridiniams asmenims, savo veikloje vertinantiems asmens kreditingumą ir valdantiems įsiskolinimą, tame tarpe įmonėms, teikiančioms vienokios ar kitokios rūšies paskolas, taip pat paslaugas su atidėtu mokėjimu (didžiausia jų grupė - bankai ir kitos finansinės institucijos). Atliekamas asmens kreditingumo įvertinimas, prognozuojantis tikimybę asmeniui vėluoti vykdyti prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus;
 • Duomenys atnaujinami kas 24 val. (priklauso nuo duomenis teikiančio juridinio asmens techninių galimybių).
 • Duomenys apie subjekto laiku ir tinkamai neįvykdytus įsipareigojimus bus saugomi ne daugiau 10 m. nuo įsiskolinimo padengimo dienos.

Tvarkant asmens duomenis asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu (jungtinė finansinės rizikos duomenų rinkmena):

 • Tvarkomi šių duomenų subjektų kategorijų duomenys: finansinių ar turtinių įsipareigojimų pageidaujantys, turintys ir turėję asmenys ir jų įsipareigojimus užtikrinę asmenys;
 • Duomenys saugomi 10 metų nuo įsipareigojimų įvykdymo dienos; jeigu buvo priimtas sprendimas atsisakyti suteikti finansinę paslaugą - 1 metus.

Tvarkant asmens duomenis atsakingo skolinimo ir atsakingo skolinimosi principų įgyvendinimo tikslu (vartotojų, norinčių iš anksto apriboti savo galimybę ateityje naudotis kreditų davėjų paslaugomis, registravimas nekredituojamų asmenų bazėje):

 • tvarkomi vartotojų, norinčių iš anksto apriboti savo galimybę ateityje naudotis kreditų davėjų paslaugomis, duomenys (tuo tikslu vartotojai pateikia prašymą ir sutikimą dėl jų asmens duomenų įtraukimo į nekredituotinų asmenų bazę);
 • duomenys saugomi 3 metus su galimybe registraciją pratęsti, taip pat 90 dienų po asmens pranešimo apie išsiregistravimą iš registro.

Tvarkant asmens duomenis kreditingumo vertinimo savitarnos sistemoje www.manocreditinfo.lt bei savitarnos sistemos palaikymo tikslu:

 • Tvarkomi savitarnos sistemos "manocreditinfo.lt" vartotojų duomenys (vartotojų registracijos metu pateikti vartotojo kontaktiniai duomenys, su paslaugų naudojimu susiję duomenys bei užsakytos ataskaitos);

Svetainėje www.manocreditinfo.lt tvarkomi vartotojų duomenys: asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pareigos, pavardė, telefono numeris, vardas, asmens dokumento duomenys (jei asmens kodas nesuteiktas), pajamos, jų rūšys ir šaltiniai, šeiminė padėtis, finansinių ir turtinių įsipareigojimų duomenys (sutarčių kiekis, datos, rūšys, turtinių įsipareigojimų dydis, finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos įmokos, įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai ir skaičius, pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius, paraiškų rūšys ir sumos), jungtinėse skolininkų rinkmenose esantys duomenų subjektų duomenys, asmens reitingas, naudojimosi paslaugomis istorija, naršymo sistemoje istorija, tapatybę nustatęs subjektas, IP adresas.

Duomenys saugomi kol galioja registracija svetainėje. Vartotojo vardas, pavardė, asmens kodas, naudojimosi paslaugomis istorija, tapatybę nustatęs subjektas, IP adresas saugomi 3 metus po registracijos pabaigos. Savitarnoje suformuotos ataskaitos saugomos iki dviejų metų.

Tvarkant asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant naujienlaiškių siuntimą:

 • Duomenų subjektų asmens duomenys tiesioginei rinkodarai gali būti panaudoti turint išankstinį sutikimą arba remiantis teisėtu Bendrovės interesu (informuoti apie paslaugas, pasiūlymus, naujausias galimybes ir kt.). Su savo klientais Bendrovė gali susisiekti ir be sutikimo, jei siūlomos Bendrovės prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/ paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/ paslaugų. Pastaruoju atveju Bendrovė sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti.
 • Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali atsisakyti pareikšto sutikimo, ir Bendrovė nedelsiant imasi priemonių nutraukti tokį duomenų tvarkymą.
 • Duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu saugomi 24 mėnesius po išsiregistravimo iš „manocreditinfo.lt“ savitarnos sistemos.

Tvarkant asmens duomenis teikiamų paslaugų ir informavimo kokybės užtikrinimo (komercinių sandorių sudarymo ir jų vykdymo) tikslu (telefoninių pokalbių įrašymas):

 • tvarkomi telefoninių pokalbių įrašai, kai asmenys skambina bendrovės nurodytais telefono numeriais;
 • telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius.

Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą kredito biure - www.manocreditinfo.lt/klausimai.

„Mano Creditinfo“ sistema. Kokia informacija renkama savitarnos svetainėje www.manocreditinfo.lt ?

„Mano Creditinfo“ yra asmeninės kredito istorijos sistema, kurioje Jūs galite sužinoti apie juos kredito biure „Creditinfo“ sukauptą informaciją. „Mano Creditinfo“ sistemos valdytojas yra UAB „Creditinfo Lietuva“.

Svetainėje www.manocreditinfo.lt tvarkomi vartotojų duomenys: asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pareigos , pavardė, telefono numeris, vardas, asmens dokumento duomenys (jei asmens kodas nesuteiktas), pajamos, jų rūšys ir šaltiniai, šeiminė padėtis, finansinių ir turtinių įsipareigojimų duomenys (sutarčių kiekis, datos, rūšys, turtinių įsipareigojimų dydis, finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos įmokos, įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai ir skaičius, pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius, paraiškų rūšys ir sumos), jungtinėse skolininkų rinkmenose esantys duomenų subjektų duomenys, asmens reitingas, naudojimosi paslaugomis istorija, naršymo sistemoje istorija, tapatybę nustatęs subjektas, IP adresas. Kredito biuras Creditinfo savitarnos svetainėje pateikia informaciją, kuri apie Jus yra sukaupta kredito biure, taip pat, Jūsų pageidavimu, informacija apie Jus gali būti gaunama iš Antstolių informacinės sistemos, Juridinių asmenų registro (duomenų valdytojas – Teisingumo ministerija, duomenų tvarkytojas – VĮ „Registrų centras). Daugiau informacijos apie paslaugas ir teikiamą informaciją: https://www.manocreditinfo.lt/Paslaugos. Vykdant duomenų tvarkymo operacijas gali būti vykdomas profiliavimas, t.y. galite būti reitinguojami. Daugiau informacijos apie tai: https://www.manocreditinfo.lt/klausimai/nuo-ko-priklauso-mano-kredito-reitingas. Tvarkant Jūsų asmens duomenis Creditinfo nenaudoja profiliavimu paremtų automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, dėl ko Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Nepaisant to, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui – tokiu atveju Jūsų reitingas gali būti perskaičiuotas rankiniu būdu.

Prisijungiant prie www.manocreditinfo.lt svetainės per socialinį tinklą „Facebook“ mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais taip pat renkame informaciją iš Jūsų profilio (Facebook ID, vardą, pavardę, el. pašto adresą). Prisijungimas per socialinį tinklą yra savanoriškas ir neprivalomas. Norint gauti informaciją, kuri yra sukaupta kredito biure, galimi ir kiti prisijungimo prie asmeninės kredito istorijos sistemos būdai.

Kaip ir dauguma kitų svetainių naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Kitą kartą, kai lankysitės svetainėje, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal tai svetainei arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų panaudojimą galite rasti slapukų politikoje.

Serverio įrašai

Serveris, kuriame talpinama savitarnos svetainė www.manocreditinfo.lt, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos savitarnos svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra Creditinfo teisėtas interesas užtikrinti savitarnos svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

Klausimų išsaugojimas

Telefonu ar el. paštu pateikti klausimai ar platesnio pobūdžio susirašinėjimai kontaktais, nurodytais www.manocreditinfo.lt svetainėje, taip pat gali būti išsaugoti tiek kiek būtina konkretiems tikslams pasiekti.

Klausimai dėl asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimas

Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti. Tokia informacija Jums gali būti suteikta neatlygintinai, nebent Jūsų prašymai bus nepagrįsti ar neproporcingi, visų pirma dėl pasikartojančio turinio.

Jūs taip pat turite teisę:

- reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

- reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, atšaukiate sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

- kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar teisėtu interesu, - nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;

- kai asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutartimi, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikė Mano Creditinfo, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Mano Creditinfo tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Teisė į duomenų perkeliamumą, kiek tai susiję su kitų valdytojų tvarkomais duomenimis, taip pat gali būti įgyvendinta svetainėje www.manocreditinfo.lt užsakius asmenines ataskaitas. Ataskaitos gali būti apmokestinamos arba yra galimybė kreiptis pas konkrečius valdytojus tiesiogiai.

Informacija teikiama el. paštu info@manocreditinfo.lt arba atvykus į mūsų biurą adresu A. Goštauto 40A, Vilnius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Elektroniniu būdu paklausimai priimami tik teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

Su Creditinfo duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@creditinfo.lt. Taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, www.ada.lt arba į teismą.